नेवा म्ये ग्व मुनाय् छिकपिन्त लसकुस दु

थ्व म्ये ग्व मुना सुरु याना नापं आ तक्क च्वे सिधगु म्ये ग्व त थन पिथा च्वना

थ्व ज्या दुथ्यापिं :

  • जिनिता स्थापित
  • मतिना तुलाधर
  • सुन्दरमान वैद्य
  • सौरभरत्‍न तुलाधर
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License